Všeobecné obchodní podmínky

1. PREAMBULE 
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v 
internetovém obchodě http://www.protecoriginal.cz, který je provozován 
František Ryneš, IČ:60067608, se sídlem Žabovřesky 5, 37341 Hluboká nad 
Vltavou. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v 
oblasti prodeje zboží mezi František Ryneš, IČ:60067608, se sídlem 
Žabovřesky 5, 37341 Hluboká nad Vltavou (dále jen „Prodávající“) a 
jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy 
jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující 
podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními 
podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi 
souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem 
před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi 
seznámit. 

2. DEFINICE 
1. PRODÁVAJÍCÍ 
Prodávajícím je František Ryneš, IČ:60067608, se sídlem Žabovřesky 5, 
37341 Hluboká nad Vltavou. 
2. KUPUJÍCÍ 
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. 
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní 
Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné 
podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 
Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze 
své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, 
popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. 
Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito 
VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném 
znění, jakož i předpisy souvisejícími. 
Podnikatelem se rozumí: osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především 
obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského 
oprávnění (živnostník zapsaný Strana: 1/6 v živnostenském rejstříku), 
osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění 
podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako 
advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je 
zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Právní vztahy 
Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené 
těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí 
příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v 
platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva 
Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám. 

3. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA 
Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, 
pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé 
straně dodavatel, resp. Prodávající. 

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a 
ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým 
svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Odeslat objednávku ) dává 
najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s 
dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti 
provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, 
máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu 
stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní 
údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a 
nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. 
Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující 
ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v 
konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě 
uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek 
provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Prodávajícím, jejíž 
údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za 
účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti 
správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, 
telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto 
souhlasu ( např. zasláním libovolné zprávy na email: 
info@protecoriginal.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může 
správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. 
Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o 
právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je 
dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše 
uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má 
právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu 
osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení 
se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí 
omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních 
údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv 
vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit 
osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může 
jej o to požádat na emailové adrese info@protecoriginal.cz nebo na výše 
uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího. 

4. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY 
Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze 
objednávkový systém eshopu. 
Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží 
Prodávajícím na stránky, kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky 
Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí 
Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na 
zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou 
Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě 
dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. 
Některé druhy méně prodávaného zboží není Prodávající schopen z 
kapacitních a ekonomických důvodů dlouhodobě skladovat. Při objednávce 
zboží nad částku ve výši 15000,- Kč se Kupující zavazuje uhradit 
Prodávajícímu zálohu ve výši 30 % z prodejní ceny zboží. Prodávající je 
povinen objednat zboží u dodavatele až v okamžiku úhrady plné výše 
zálohy Kupujícím. K úhradě zálohy akceptuje Prodávající platební 
podmínky uvedené v části 6. těchto VOP, a to pod body Platba předem 
bankovním převodem. Záloha je vratná pouze v případě, kdy Prodávající 
není schopen zajistit dodání zboží Kupujícímu. 
Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné 
uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště 
v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který 
je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, 
potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém 
jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při 
zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto 
chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je 
po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 1. let ode dne jejího podpisu. 

5. CENA A PLATBA 
Nabídka a ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy 
aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v 
internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části 
„Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních 
prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění 
objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena 
při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u 
zboží v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní 
Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. 
Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud 
není toto dohodnuto jinak. 
V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není 
schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění 
Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků 
je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 
30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. 
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. 
Prodávající akceptuje následující platební podmínky: 
1. Platba dobírkou při převzetí 
2. Platba předem bankovním převodem 

6. DODACÍ LHŮTA A PODMÍNKY DODÁNÍ 
Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo 
předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího 
nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu 
tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, 
platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 30 dnů. V 
běžných případech zboží expedujeme do 2 pracovních dní od uhrazení plné 
výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se 
potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. 
Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu. 
Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, 
tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku 
IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než 
zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od 
úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet 
Prodávajícího. 
Prodávající akceptuje následující dodací podmínky: GEIS Parcel 
V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou 
Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém 
zaslání zboží směrem ke Kupujícímu. 
V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí 
náklady na poštovné Kupující.V případě objednávky zboží v hodnotě nad 
1999,- Kč nese náklady na dopravu a platbu Prodávající. 

7. UKONČENÍ SMLOUVY 
Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace 
na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této 
Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále 
má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu 
s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je 
podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou 
podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy 
bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který 
za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí. 
Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující 
neuhradí plnou výši kuní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní 
Smlouvy. 
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se 
Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost. 
Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu 
rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných 
pohledávek. 
Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou 
pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu. 
Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých 
identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy 
taková změna nastala. 
Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení 
veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s 
nimi. 
Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České 
republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v 
platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v 
souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní 
závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie 
dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro 
kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy 
OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. 
VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv. 
V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane 
či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v 
nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost 
zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových 
případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení 
ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry 
stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr 
ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní 
strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro 
jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná 
pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by 
bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc 
rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) 
č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu 
soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající 
výlučnou příslušnost okresního soudu v Českých Budějovicích pro 
rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v 
souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré 
spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána 
výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc 
okresního soudu v Českých Budějovicích. 
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2016 a jsou k dispozici 
taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající 
oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem 
nabytí účinnosti VOP pozdějších.