Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a
ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým
svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Odeslat objednávku ) dává
najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s
dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti
provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné,
máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu
stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní
údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a
nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující
ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v
konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě
uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek
provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Prodávajícím, jejíž
údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za
účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti
správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy,
telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto
souhlasu ( např. zasláním libovolné zprávy na email:
info@protecoriginal.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může
správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o
právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je
dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše
uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má
právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu
osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení
se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí
omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních
údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv
vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit
osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může
jej o to požádat na emailové adrese info@protecoriginal.cz nebo na výše
uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.